Our Blog

  • ความหมายตามกฎกระทรวงฯ ปี 2564 ได้ให้คำนิยามไว้เกี่ยวกับ “ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการใช้ หรือสั่งการให้ผู้บังคับปั้นจั่นปฏิบัติตาม ตลอดจนพิจารณาน้ำหนักที่จะทำการยก และ จัดทำแผนการยก ” ผู้บังคับปั้นจั่นหรือปฏิบัติหน้าที่ควบคุมปั้นจั่นจะต้องมีความรับผิดชอบ 2 เรื่องดังนี้ การวางแผนการยก การคำนวณแรงรับน้ำหนักของอุปกรณ์สำหรับการผูก มัด หรือยึดโยง ข้อ ๘๕ แผนการยกตามข้อ …

  • บทบาทและหน้าที่ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 สิงหาคม 2564 มีผลบังคับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

เพิ่มเพื่อน

ได้รับการรับรอง

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by อบรมเครน อยุธยา